X

واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان ایلام یکی از کلیدی ترین واحدهای ستادی می باشد  که در ستاد مرکز بهداشت واقع شده است،هدف والای تامین و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی در شهر و روستا و بالا بردن میزان آگاهی مردم و امکان دسترسی بهتر آنها به خدمات بهداشتی را تعقیب می نماید.این واحد در واقع رابط بین واحد های پشتیبانی و واحدهای فنی بهداشتی است و بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد.وظایف اصلی این واحد،توسعه فضای فیزیکی ،تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ،پایگاههای بهداشت و خانه های بهداشت و پشتیبانی این واحد ها در جنبه های ذکر شده می باشد.

 یکی از زیر مجموعه های واحد گسترش : واحد داوطلبان سلامت (برنامه جلب مشارکتهای مردمی)

 امروزه میزان مشارکت جوامع در برنامه های دولت ها یکی از شاخص های مهم ارزیابی میزان توفیق وروند توسعه محسوب میشود ودولت هاتلاش می کنند هر چه بیشتر آحاد جامعه را با برنامه های خودآشنا کرده ودر اجرای برنامه ها از آنها کمک بگیرند زیرا مسئولیت کاهش خطرات، تنها متوجه دولت نیست بلکه تمام افراد جامعه باید در آن سهیم شوند.برای ایجاد تحولات سازنده واصلاحات در نظام سلامت نیاز به یک عزم عمومی داریم که همه آحادجامعه در راستای این تغییرات بسیج شوند. واحد مشارکتهای مردمی با کار گیری توان خیرین ،سازماندهی محیط های حامی سلامت ومهمتر از همه جلب مشارکت مردم در مواجهه با چالش های که نظام بهداشتی کشور پیش رودارد، یک ضرورت مهم محسوب می شود.حضور بانوان داوطلب سلامت در کشور،به عنوان یک نوید روشن قلمداد می شود که افق دستیابی به سلامتی عادلانه تروبهتر رادرکشور عزیزمان نوید میدهد. این واحد مدیریت و ساماندهی برنامه های مشارکتهای مردمی و برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری را بعهده دارد.انسانی و خدمات بهداشتی جهت ارائه خدمات با کیفیت به کلیه گروههای هدف می باشد.

 

شرح وظایف:

شرح  وظایف واحد گسترش شبکه :

1- برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش

2-توسعه واحد های بهداشتی درمانی شامل مکان یابی ،تهیه نقشه پراکندگی جمعیت ،ایجاد و راه اندازی واحد ها باز نگری ادواری طرح گسترش شبکه ها

3-تامین و توزیع تجهیزات و مواد مصرفی شامل برآورد نیاز واحد های بهداشتی درمانی و پیگیری اقلام تا توزیع

4-بر آورد و تامین نیروی انسانی شامل تامین نیازها و اولویتهای نیروی انسانی واحد های بهداشتی درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی ،توزیع نیروی انسانی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

5-بهبود استاندارد منابع:توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی ، اولویت بندی احداث ، تعیین مکان برای احداث ، نظارت و هماهنگی در احداث بناها

6-برنامه ریزی نظارت و پایش و ارزشیابی:برنامه ریزی سالیانه و میان مدت ، تهیه برنامه نظارت بر واحد ها و اجرای آن ، ارزشیابی خدمات و اثر بخشی آنها

7- آموزش و باز آموزی: آموزش نیروهای جدیدالورود و باز آموزی کارکنان

8- ایجاد هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی

9- مسئول اجرای طرح بیمه روستایی ( از سال 1384) شامل :برآورد جمعیت،استخدام و گزینش نیروها ، تعیین محل خدمات ، تامین و تجهیزات وسایل و امکانات مورد نیاز ، آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده ، نظارت  و پایش اجرای برنامه ها ، ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسئولین بیمه خدمات درمانی ، آموزش کلیه بهورزان

10- تشکیل ستاد نوروزی

11- رایانه ای نمودن کلیه اطلاعات شاغلین ، ساختمانی ، جمعیتی ، تجهیزاتی و .......

12- جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت

13- برنامه ریزی در جهت جلب مشارکتهای مردمی

14-جمع آوری و ورود اطلاعات  سیستم مدیریت شاخص ها hnis

18-برآورد ومحاسبه حقوق پزشکان وماماهای  برنامه پزشک خانواده

19-جمع آوری و ورود اطلاعات ماهانه و فصلی آمار جامع برنامه پزشک خانواده

20-بررسی و جمع آوری  آمارهای ماهانه وفصلی  وارسال به استان 

21- مسئول طرح های برون سپاری و برنامه ریزی جهت واگذاری خدمات به بخش های گسترش

 

     نام :                      بشری 
     نام خانوادگی :     ویسی
     سمت :                  مسئول گسترش

     مدرک تحصیلی:    کارشناسی پرستاری

    پست الکترونیکی:  : -

 

      نام :                    ابوذر
    نام خانوادگی :      شریفی
   سمت :                کارشناس گسترش

     مدرک تحصیلی:   لیسانس بهداشت عمومی

     پست الکترونیکی:  -

 

       نام :                      محمد    
      نام خانوادگی :      یاسمی
      سمت :                    کارشناس جلب مشارکت مردمی

      مدرک تحصیلی:     

    پست الکترونیکی:  


 

 

 

 

راهنماهای بالینی پزشک خانواده

 

شماره تماس واحد: 08433351001