X

 

شرح وظایف آموزشگاه بهورزی
 • پذیرش بهورز
 • تامین امکانات رفاهی مهارت آموزان
 • اجرای برنامه های آموزش نظری- علمی و کارآموزی و تربیت حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی
 • برگزاری آزمونهای پایان هر پایه و مشارکت در آزمون نهایی
 • برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش ماما روستا
 • برگزاری برنامه آموزشی دوره آموزش بهورز ماما
 • تدوین طرح درس روزانه کلی و چک لیست های آموزشی
 • برگزاری امتحانات هر پایه در طول دوره آموزشی
 • تامین محیط سالم اجتماعی برای مهارت آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آن
 • بر پایی اردوهای علمی- فرهنگی- تفریحی مهارت آموزان بهورز
 • تشکیل کمیته آموزش
 • شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش به سایر رده ها
 • برنامه ریزی جهت ارتقا مستمر آموزش بهورزان با استفاده از نظرات اصلاحی،تجزیه و تحلیل کارگاههای برگزار شده
 • اجرای آموزش عملی و کارآموزی کمکهای اولیه در بیمارستان
 • همکاری با فصلنامه بهورز
 • تهیه و جمع آوری مطالب آموزش مناسب از پرسنل جهت ارسال به فصلنامه بهورز
 • طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزش غیر حضوری بهورزان و آزمون فصلنامه بهورز
 • برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزش جهت پرسنلی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.
 • مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی،کارآموزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی
 • مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر
 • مشارکت در ارتقاء برنامه های آموزشی و کار آموزی دانشجویان با همکاری دانشکده ها
 • مشارکت در جلسات هماهنگی دانشکده ها جهت انتقال مشکلات موجود دوره کار آموزی دانشجویان در مراکز بهداشتی درمانی به آنها
 • برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحدهای ستادی
 • انتخاب بهورز و مربی نمونه
 • تشکیل شورای بهورزی
 • حضور فعال در جلسات آموزشی و باز آموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان
 • مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت مستمر بر فعالیت کارکنان خانه های بهداشت آموزشی و مهارت آموزی و بازخورد به مدیر مرکز مربوطه
 • ارسال نتایج نظارت ها و پیشنهاد تشویق و تنبیه کارکنان
 • مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان
 • همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانه های بهداشت دانش آموزی و مراکز بهداشتی درمانی جدید
 • تمهید مقدمات در یافت دیپلم کاردانش بهورزان
 • مشارکت در امور اداری بهورزان
 • پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی
 • تامین امور رفاهی بهورزان با همکاری امور اداری
 • مشارکت در کمیته نقل و انتقالات(به ویژه بهورزان)

 

نام: زینب
نام خانوادگی: جعفریان
سمت: مدیر مرکز آموزش بهورزی
مدرک تحصیلی: لیسانس مامائی
پست الکترونیک : jafarianzainab@yahoo.com
سوابق: کارشناس مامایی مراکز شهری و روستایی - مسئول واحد گسترش شهرستان- معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان- مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان
 

 

نام: مژگان

نام خانوادگی: ملکی
سمت: مربی (کارشناس مبارزه با بیماریها)
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی
پست الکترونیک :negar138289@yahoo.com
سوابق: کارشناس بیماری های غیرواگیر-مسئول واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان-مسئول مرکز آموزش بهورزی-مربی
 

نام: صفورا

نام خانوادگی: طاهری نسب
سمت: مربی کارشناس 
مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی
پست الکترونیک :

 

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: حیدری
سمت: مربی کارشناس 
مدرک تحصیلی: بهیار
پست الکترونیک :

 

نام: لعیا

نام خانوادگی: جعفرپور
سمت: مربی کارشناس 
مدرک تحصیلی: دانشجوی ارشد آموزش بهداشت
پست الکترونیک : laydes6660@gmail.com

 

 

 

 

شماره تماس واحد:08433339432