X

تماس با ما

 واحدهای ستادی

ردیف
نام واحد
تلفن
فکس
1
مدیریت
3333127
3338312
3383812
 
2
آمار و فناوری اطلاعات
3339432
 
3
گسترش
3351001
 
4
آموزش سلامت
3345191
 
5
بهداشت خانواده
3382215
 
6
بهداشت مدارس
3345191
 
7
کارگزینی
3382732
 
8
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
3334544
 
3334420
 
9
بهداشت محیط
3381130
 
10
بهداشت دهان و دندان
3382735
 
11
آزمایشگاه
3382734
 
12
رادیولوژی
3382734
 
13
بهداشت روان
3383914
 
14
اسناد پزشکی
3382734
 
15
دارویی
3383811
 
16
تغذیه
 
 
17
حسابداری
3382733
 
18
بهداشت حرفه ای
3351002
 
19
طب کار
3351002
 
20
دبیرخانه
 
 
21
خدمات
3334480
 
22
بودجه
3339432
 
23
حقوقی
3339432
 

 

مراکز بهداشتی درمانی

موقعیت نام مرکز بهداشتی درمانی شماره تلفن
شهری ، روستایی شماره 1  3381903
شهری
 
شماره2  
شماره3  3334790
شماره4  33334780
شماره5  3338330
شماره6  3334270
شماره7  33333137
شماره8  3353016
شهری ، روستایی شماره9  3344333
شهری
 
شماره10  2220772
پایگاه1  
پایگاه2  3351171
پایگاه3  2227689
شهری ، روستایی شبانه روزی چوار  08422722424
روستایی
 
شهید پاوند گنجوان  08242843302
شهید راسخی سرطاف  2233400
شهید قاضی میشخاص  2382494
شهرک شهید رجایی  08422792999
هفت چشمه  2250445
پاکل گراب 2382351
   مرکز مشاوره قبل از ازدواج  3334477
  آموزشگاه بهورزی  3364363