X

مراکز روستایی

خانه های بهداشت و روستاهای تحت پوشش :

نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی نام خانه بهداشت روستای اصلی روستای قمر روستای سیار

 
 
 
مرکز بهداشتی درمانی

شهید پاوند گنجوان  
 
 
 

شهید دانش گنجوان

( ضمیمه گنجوان)

 گنجوان

 سرتنگ بیجار

دارتوت

 قبله

گلال شهدا

میرمکان

ریزه بند بولی
 
 
 

 گره چقا  گره چقا  پاقلعه
 پاچم دهارون  پاچم

 سرچم لو

سرچم دهارون

چشمه رمضان

 شهید حسن زاده

چمن سید محمد

 چمن سید محمد  سرپیتک

 

 

 نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی نام خانه بهداشت  روستای اصلی  روستای قمر   روستای سیار
 مرکز بهداشتی رمانی شهید رجایی
 
 
 
 
 شهدای چم شاطر  چم شاطر  حاج بختیار آواره

 

  انارک

پارده

زمزمان

 

با خشک بگ بگ

 


 
 شهدای چراغعلی بان امرود  بان امرود  چگا کبود پلکانه
 شهدای یاری نژاد برجعلی  برجعلی  بان زیارت طاق طاوی
 شهدای بانسرو  سروصول  ----
 شهید علیمرد چنان  چنان  چگا
 

 

 

نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی نام خانه بهداشت روستای اصلی روستای قمر روستای سیار

 

 

مرکز بهداشتی درمانی 12 فروردین هفت چشمه
 
 

 ضمیمه هفت چشمه

هفت چشمه

 ---

 

  -------

 

شهدای بانقلان 

 

بانقلان

 ---

 شهدای فاطمیه

 

فاطمیه

 

 ---

 

نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی نام خانه بهداشت روستای اصلی روستای قمر روستای سیار

 
 
 مرکز بهداشتی درمانی شهید راسخی سرطاف

 

ضمیمه سرطاف سرطاف

 ---

  بوالحسن

متلوان

چم سارد
 

 شهدای بانویزه
 
بانویزه
 
 ---

  

 

نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی

نام خانه بهداشت

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیار

 

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شهیدقاضی میشخاص 

شهدای میدان میدان حسین آباد
---
 
محمود آباد محمودآباد ---
شهدای جعفرآباد جعفرآباد کله کبود
داروند داروند  
شهید علی اکبر دهقان حیدر آباد حیدرآباد زردآلو آباد
شهدای طولاب طولاب ---

 

نام مرکزبهداشتی درمانی روستایی

نام خانه بهداشت

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیار
مرکز بهداشتی درمانی پاکل گراب
 
 
شهدای پاکل  پاکل زیفل

سیار مالرو

تلخاب

گنجه

ورچنار

 

شهدای چنارباشی چنارباشی ---
شهید علی حسینی موسوی  موسی خوشقدم